Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

หริ่ง หมายถึง/ความหมาย

น. หนูพันธุ์หนึ่ง ตัวเล็กๆ เรียก หนูหริ่ง.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
หริ่ง : น. ชื่อหนูขนาดเล็กหลายชนิดในวงศ์ Muridae เช่น หนูหริ่งบ้าน (Musmusculus) หนูหริ่งไม้หางพู่ (Chiropodomys gliroides).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา