Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

หนุ่มเหน้า หมายถึง/ความหมาย

ว. กำลังรุ่น.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
หนุ่มเหน้า : [-เน่า] (โบ) ว. กําลังสาว, กําลังหนุ่ม.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา