Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

หนังสือบริคณห์สนธิ หมายถึง/ความหมาย

หนังสือบริคณห์สนธิ : (กฎ) ดู บริคณห์สนธิ.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา