Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สูง ภาษาอังกฤษ

(v.) be high
คำอื่น ๆ : be tall
คำตรงกันข้าม : เตี้ย, ต่ำ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) be tall
คำอธิบาย : ตรงขึ้นไปตามทางตั้งฉากกับพื้น
คำอื่น ๆ : be high
ตัวอย่าง : พระสยามเทวาธิราชเป็นเทวรูปขนาดเล็ก หล่อด้วยทองคำทั้งองค์ สูง 8 นิ้ว ลักษณะงดงามมาก

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(adj.) high-pitched
คำอธิบาย : แหลม, ระดับเหนือเสียงกลาง
คำอื่น ๆ : piercing; sharp
คำตรงกันข้าม : ต่ำ
ตัวอย่าง : เสียงสูงของซอนี้ไม่ชัด

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(adj.) high
คำอธิบาย : เหนือระดับปกติ
คำอื่น ๆ : a lot
คำตรงกันข้าม : ต่ำ
ตัวอย่าง : นักวิจัยพบว่า บุคคลที่มีความวิตกกังวลสูง จะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่ำ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(adv.) high
คำอธิบาย : ไม่ต่ำ
คำอื่น ๆ : loftily
คำตรงกันข้าม : ต่ำ, เตี้ย
ตัวอย่าง : มนุษย์เริ่มสังเกตเห็นว่า ควันไฟลอยสูงขึ้นในอากาศในราว พ.ศ. 2326

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(adj.) tall
คำอธิบาย : ไม่ต่ำ
คำอื่น ๆ : high
คำตรงกันข้าม : ต่ำ, เตี้ย
ตัวอย่าง : บ้านที่เราที่อยู่กันในทุกวันนี้เป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา