Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สัมปรายภพ หมายถึง/ความหมาย

[สำ-ปะ-รา-ยะ-พบ, สำ-ปะ-ราย-พบ] (มค. สมฺปราย + ภว) น. ภพหน้า.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
สัมปรายภพ, สัมปรายิกภพ : [ปะรายะ, ปะราย, ปะรายิกะ] น. ภพหน้า. (ป., ส.).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา