Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สหกรณ์ ภาษาอังกฤษ

(n.) co-operative
หน่วยนับ : แห่ง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(n.) cooperative
คำอธิบาย : งานร่วมมือกัน เช่นทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรม เพื่อหากำไรหรือเพื่อประโยชน์อื่นๆ ในงานนั้นๆ ร่วมกัน, (กฎ) คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
ตัวอย่าง : หลังสงครามโลกครั้งที่สองรัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่น สหกรณ์เกี่ยวกับสินเชื่อ เกี่ยวกับการผลิต และเกี่ยวกับที่ดิน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา