Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สรรพสัตว์ ภาษาอังกฤษ

(N) all living creatures
คำอธิบาย : สัตว์ทั้งหลาย
คำอื่น ๆ : animal kingdom; all animals
ตัวอย่าง : เราต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ด้วย

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา