Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สมาน ภาษาอังกฤษ

(v.) heal up
คำอธิบาย : ทำให้ติดกัน, ทำให้สนิท
คำอื่น ๆ : repair; close
คำความหมายเดียวกัน : สมานแผล
ตัวอย่าง : การใช้ลวดหนีบรั้งขอบบาดแผลเพื่อให้หนังสมานเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้เกิดแผลเป็นได้

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) unite
คำอื่น ๆ : cement; connect; join; combine; incorporate; patch up; reconcile
คำความหมายเดียวกัน : เชื่อม, ผูกพัน
ตัวอย่าง : พระองค์เสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อสมานไมตรี และแก้ไขปัญหาขัดแย้งระหว่างประเทศนั้นๆ กับประเทศไทย

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา