Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สมภาร หมายถึง/ความหมาย

(มค. สมฺภาร) น. พระผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากทางการคณะสงฆ์เป็นเจ้าอาวาส; บุญที่ได้สะสมไว้.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
สมภาร : [พาน] น. พระที่เป็นเจ้าอาวาส. (ป., ส. สมฺภาร).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา