Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สมพัตสร หมายถึง/ความหมาย

[สม-พัด-สอน] (สก. สํวตฺสร) น. ปี; เรียกค่าภาษีอากรสวน เก็บจากผลไม้ยืนต้นเป็นรายปี.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
สมพัตสร : [พัดสอน] น. อากรสวนใหญ่เก็บจากผลของไม้ยืนต้นเป็นรายปี. (ส. สํวตฺสร ว่า ปี).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา