Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ หมายถึง/ความหมาย

น. ลักษณะการปกครองประเทศแบบหนึ่ง ที่พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจ บริบูรณ์ โดยอยู่เหนือกฎหมาย และทรงใช้อำนาจ ปกครองแต่พระองค์เดียว, เทียบคำ (อก. absolute monarchy).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ : [สมบูระนายาสิดทิราด] น. ระบอบการปกครองซึ่งพระมหากษัตริย์มีอํานาจสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ. (อ. absolute monarchy).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา