Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

วิษณุ หมายถึง/ความหมาย

[วิด-สะ-นุ] (สก. วิษฺณุ) น. ผู้คุ้มครอง เป็นชื่อพระเจ้าสำคัญองค์หนึ่งของชาวฮินดู เรียก เป็นสามัญว่าพระนารายณ์, พระวิษณุรวมกับ พระพรหมและพระศิวะ (พระอิศวร) ได้ชื่อว ตรีมูรติ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
วิษณุ : [วิดสะนุ] น. พระนารายณ์. (ส.).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา