Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

วัชระ หมายถึง/ความหมาย

[วัด-ชะ-ระ] (สก. วชฺร; มค. วชิร) น. (ดู วชิระ). วัชรชวาลา น. ประกายไฟฟ้า, ฟ้าแลบ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
วัชร, วัชระ : [วัดชะระ] น. วชิระ. (ส. วชฺร; ป. วชิร).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา