Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

วรรณะ หมายถึง/ความหมาย

[วัน-นะ] (สก. วรฺณ) น. สี, พวก, ผิว, ชนิด, เพศ; หนังสือมานวธรรมศาสตร์ จัดแบ่งชนเป็น ๔ วรรณะ มีลักษณะหน้าที่ต่างกันดังนี้ ๑. พราหมณ์ ชาตินักบวชและปราชญ์ ชนชาตินี้อาจจะเป็นนักบวชหรือไม่ก็ได้ พราหมณ์ เป็นราชาครองเมืองก็มี เป็นแม่ทัพก็มี ๒. กษัตริย์ ชาติผู้ปกครองและนักรบ ๓. แพศย์ ชาติพณิชและชาวนา ๔. ศูทร ชาติรับใช้ มีหน้าที่รับใช้ชาติที่ ๑, ๒ และ ๓, สามวรรณะข้างต้น คือ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ ได้นามว่า ทวิช (เกิด ๒ หน) เพราะมีสิทธิที่จะบวชได้ แต่ศูทรบวชไม่ได้ (เหมือน วรรณ).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
วรรณ, วรรณะ : [วันนะ] น. สี เช่น เบญจวรรณ แปลว่า ๕ สี, มักใช้เข้าคู่กับคำสีสันเป็น สีสันวรรณะ; ผิว เช่น ขอให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะพละ, มักใช้เข้าคู่กับคำ ผิวพรรณ เป็น ผิวพรรณวรรณะ; ชั้นชน,ในสังคมฮินดูแบ่งคนออกเป็น ๔ วรรณะ คือ พราหมณ์ กษัตริย์แพศย์ ศูทร; หนังสือ เช่น วรรณกรรม วรรณคดี. (ส. วรฺณ; ป. วณฺณ).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา