Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ยอ หมายถึง/ความหมาย

น. ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ผลเป็นปุ่มๆ ใบใช้ทำห่อหมก; เครื่องจับปลา เป็นร่างแหรูปสี่เหลี่ยม มีคัน สำหรับยก. ก. พูดให้ถูกใจ, เชิดชู, ชม; ยก; ให้หยุด, หยุด; กระแทก (ด้วยเข่า).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ยอ ๑ : น. ชื่อไม้ต้นชนิด Morinda citrifolia L. ในวงศ์ Rubiaceae แก่นและรากใช้ย้อมผ้า ผลและใบกินได้. ยอ ๒ : ก. กล่าวคําเพื่อเชิดชู เช่น ยอพระเกียรติ หรือเพื่อให้ชอบใจ เช่น เด็กชอบให้ยอ; ยก เช่น ยอกร, ยกเพื่อกระแทก เช่น ยอด้วยเข่า; บอกให้หยุด (ใช้แก่วัวควาย); ให้หยุด, หยุด, เช่น ยอทัพ, โดยปริยายหมายความว่า เหนี่ยวรั้งไม่ไหว เช่น ยอไม่หยุด. ยอ ๓ : น. เครื่องจับปลาชนิดหนึ่ง เป็นร่างแหสี่เหลี่ยมมีคันสําหรับยก.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา