Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ยก หมายถึง/ความหมาย

น. มาตราวัดไม้ คือ หน้ากว้าง ๑ ศอก ยาว ๑๖ วา เป็น ๑ ยก ตามอัตราไม้นิ้ว; เรียกผ้าไหม ชนิดหนึ่งมีหน้ายกเป็นลายว่า ผ้ายก; เรียกการ กระทำเป็นคราวๆ ว่า ยกหนึ่ง เช่น มวยยกหนึ่ง; วิธีแบ่งหน้าหนังสือที่พิมพ์คราวละ ๔ หน้าบ้าง๘ หน้าบ้าง ๑๖ หน้าบ้าง ๓๒ หน้าบ้าง เป็นยก หนึ่ง; เรียกเทศน์คราวละ ๒ วันหรือ ๓ วันบ้าง ว่า เทศน์ยกหนึ่ง. ก. จับชูขึ้น, เชิดชู; ถอน; พาเคลื่อน ไป เช่น ยกพล; อ้าง เช่น ยกตัวอย่าง; งด, เลิก, เช่น ยกโทษ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ยก ๑ : ก. เอาขึ้นให้สูงจากที่เดิมทั้งโดยตรงและโดยปริยาย; เคลื่อนไป, พากันไป, เช่น ยกทัพ ยกพวก; งดเว้น, เพิกถอน, เช่น ยกโทษ ยกภาษี ยกคําสั่ง; มอบ เช่น ยกลูกสาวให้ ยกสมบัติให้; อ้าง เช่น ยกตัวอย่าง. น. เรียกผ้าไหมชนิดหนึ่งที่ทอยกเป็นดอกให้เป็นลาย เด่นขึ้นว่า ผ้ายก. ยก ๒ : น. มาตราวัดไม้ คือ หน้ากว้าง ๑ ศอก ยาว ๑๖ วา หนา ๑ นิ้ว เป็น ๑ ยก ตามอัตราไม้นิ้ว; กําหนดเวลาระยะหนึ่ง ๆ หรือจํานวนหนึ่ง เช่น มวยยกหนึ่งกำหนด ๒๓ นาที เฆี่ยนยกหนึ่งกำหนด ๓๐ ที; กระดาษ แผ่นหนึ่งขนาด ๓๑ x ๔๒ นิ้ว ถ้าพิมพ์ได้ ๔ หน้า เรียกว่า ขนาด ๔ หน้ายก ถ้าพิมพ์ได้ ๘ หน้า ๑๖ หน้า หรือ ๓๒ หน้า เรียกว่า ขนาด ๘ หน้ายก ๑๖ หน้ายก หรือ ๓๒ หน้ายก; กําหนดเวลาที่พระรูปหนึ่ง ๆ เทศน์ ๓ วันบ้าง ๗ วันบ้าง เรียกว่า ยกหนึ่ง เป็นต้น.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา