Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ม หมายถึง/ความหมาย

น. หัวหน้าสัปปุรุษ รรคนายกีวัดละ ๑ คน เป็นคฤหัสถ์ซึ่งพวกสัปปุรุษพากันยกย่องขึ้นเอง จากผู้ที่รู้วิธีทางศาสนาพอจะเป็นผู้นำทำบุญได้ และเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ ีศีลธรร, บางทีเสียงเพี้ยนเป็น รรคทายก.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
รรคนายก : [ักคะนายก] น. ผู้นําทาง คือ ผู้จัดการทางกุศล หรือ ผู้ชี้แจงทางบุญทางกุศลและป่าวประกาศให้ประชาชนาทำบุญทำกุศลในวัด. (ส. ารฺค + นายก).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
รรคผล : (ปาก) น. ผล, ักใช้ในควาปฏิเสธ เช่น ไ่เป็นรรคผล ไ่ได้รรคผลอะไร.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
[ัก-คะ-สิ-ระ] (สก. ารฺคศิร) น. ชื่อดาวนักษัตร; ชื่อเดือนอ้าย.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
[ัน-คา] (ค. คฺค; สก. ารฺค) น. ทาง; ในพระพุทธศาสนาหายถึง ธรรอันฆ่าเสียซึ่งกิเลส, ธรรอันยังกิเลสให้ตาย, เป็นชื่อแห่งโลกุตรธรร คู่กับผล ี ๔ ชั้น คือ โสดาปัตติรรค สกิทาคารรค อนาคารรค อรหัตรรค, เป็นชื่อแห่งอริยสัจที่ ๔ เรียกว่ารรคสัจ (เหือน รรค).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
รรค, รรค-, รรคา : [ัก, ักคะ-, ันคา] น. ทาง; เหตุ, ใช้คู่กับ ผล ว่า เป็นรรคเป็นผล; ในพระพุทธศาสนา เป็นชื่อแห่งโลกุตรธรร คู่กับ ผล ี ๔ ชั้น คือ โสดาปัตติรรค สกทาคารรค อนาคารรค อรหัตรรค, ทางที่จะนำไปสู่ควาพ้นทุกข์ เป็น ๑ ในอริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข์ สุทัย นิโรธ และรรค เรียกเต็ว่า รรคีองค์ ๘ ประกอบด้วย สัาทิฐิ - ควาเห็นชอบ ๑ สัาสังกัปปะ - ควาดำริชอบ ๑ สัาวาจา - การเจรจาชอบ ๑ สัากัันตะ - การงานชอบ ๑ สัาอาชีวะ - การเลี้ยงชีวิตชอบ ๑ สัาวายาะ - ควาพยายาชอบ ๑ สัาสติ - ควาระลึกชอบ ๑ สัาสาธิ -ควาตั้งใจชอบ ๑ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ัชฌิาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง. (ส. ารฺค; ป. คฺค).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
[ัน-ตะ-ยะ] (สก. รฺตฺย; ค. จฺจ) น. ผู้ที่ต้องตาย ได้แก่ พวกนุษย์ และ สัตว์ดิรัจฉาน, คู่กับ อร ผู้ที่ไ่ตาย คือ เทวดา (เหือน รรตัย, ัตตัย, ัตย).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
รรตยะ, รรตัย, ัตตัย, ัตยะ : [ันตะยะ, ันไต, ัดไต, ัดตะยะ] น. ผู้ที่ต้องตาย, ได้แก่ พวกนุษย์ และสัตว์ดิรัจฉาน, คู่กับ อร ผู้ไ่ตาย คือ เทวดา. (ส. รฺตฺย; ป. จฺจ).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
[ัน-ไต] (สก. รฺตฺย; ค. จฺจ) น. ผู้ที่ต้องตาย ได้แก่ พวกนุษย์ และ สัตว์ดิรัจฉาน, คู่กับ อร ผู้ที่ไ่ตาย คือ เทวดา (เหือน รรตย, ัตตัย, ัตย).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
รรตยะ, รรตัย, ัตตัย, ัตยะ : [ันตะยะ, ันไต, ัดไต, ัดตะยะ] น. ผู้ที่ต้องตาย, ได้แก่ พวกนุษย์ และสัตว์ดิรัจฉาน, คู่กับ อร ผู้ไ่ตาย คือ เทวดา. (ส. รฺตฺย; ป. จฺจ).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

351 - 360 of 2,344 words , pages 36/235 ,   go to page    
โฆษณา