Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง/ความหมาย

น. ความเกี่ยวข้องกันระหว่างมนุษย์และความเข้าใจ อันดีต่อกัน.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
มนุษยสัมพันธ์ : [มะนุดสะยะ-, มะนุดสำพัน] น. ความสัมพันธ์ในทางสังคมระหว่างมนุษย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา