Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

พ.ร.บ. ภาษาอังกฤษ

(n.) an act of legislation
คำอธิบาย : บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
คำความหมายเดียวกัน : พระราชบัญญัติ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(n.) act
คำอธิบาย : บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
คำความหมายเดียวกัน : พระราชบัญญัติ
ตัวอย่าง : ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการประกาศ พ.ร.บ. ประถมศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2464
หน่วยนับ : ฉบับ, เล่ม

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา