Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ

(n.) base
คำอธิบาย : สิ่งที่เป็นหลักเบื้องต้น
คำอื่น ๆ : bottom
คำความหมายเดียวกัน : รากฐาน, ฐานราก
ตัวอย่าง : เมื่อพุทธศาสนาขยายไปสู่วัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป ซึ่งไม่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมแบบพุทธมาก่อน ก็อาจจะมีปัญหาอีกหลายอย่างเกิดขึ้นได้

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(adj.) primary
คำอธิบาย : รากฐาน, หลักเบื้องต้น
คำอื่น ๆ : fundamental
คำความหมายเดียวกัน : ขั้นพื้นฐาน
ตัวอย่าง : การขยายโอกาสเด็กไทยให้ได้เรียน เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา