Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

พิเศษ หมายถึง/ความหมาย

(สก. วิเศษ; มค. วิเสส) น. ความจำเพาะ, ความแปลก, ความปลีกไป. ว. ดีเลิศ, นอกเหนือ ออกไปจากปรกติ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
พิเศษ : ว. นอกเหนือหรือแตกต่างไปจากปรกติธรรมดา (มักใช้ในทางดี) เช่น ในกรณีพิเศษเขาเป็นคนมีความจำเลิศเป็นพิเศษ, ไม่ใช่ปรกติธรรมดาหรือประจำ เช่น อาจารย์พิเศษ, ที่แยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหากเช่น คนไข้พิเศษ นักศึกษาพิเศษ; ลำดับชั้นหรือขั้นของยศเป็นต้นที่สูงกว่าเอก เช่น ข้าราชการชั้นพิเศษพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ. (ส. วิเศษ; ป. วิเสส).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา