Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

พฤกษา หมายถึง/ความหมาย

[พฺรึก-สา] น. (ดู พฤกษ์).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
พฤกษา : ดู พฤกษ, พฤกษ์ ๑. พฤกษา : [พฺรึกสา] น. ต้นไม้.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา