Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ผ้าอาบน้ำฝน หมายถึง/ความหมาย

น. ผ้าอาบน้ำที่ถวายพระในเทศกาลเข้าพรรษา มีพระพุทธบัญญัติว่า ก่อนจะเข้าพรรษา ๑ เดือน ให้พระแสวงหาผ้าอาบน้ำฝน จะรับหรือแสวงหาก่อนหรือหลังนั้นไม่ได้ โดยทั่วไปชาวบ้านนิยมถวายในวันเพ็ญเดือน ๘ หรือก่อนนั้นเล็กน้อย ผ้าอาบน้ำฝนต้องให้มีขนาด ๖x๒ ๑/๒ คืบพระสุคต (ประมาณ ๔x๒ ศอก) เรียกตามคำบาลีว่า วัสสิกสาฎก.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร

โฆษณา