Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ผาสุก หมายถึง/ความหมาย

(มค. ผาสุก) น.ความสำราญ, ความสบาย.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ผาสุก : น. ความสําราญ, ความสบาย. (ป.).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา