Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ปรินิพพาน หมายถึง/ความหมาย

[ปะ-ริ-นิบ-พาน] (มค. ปรินิพฺพาน; สก. ปรินิรฺวาณ) น. การดับรอบ, การดับสนิท, การดับโดยไม่เหลือ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ปรินิพพาน : [ปะรินิบพาน] น. การดับรอบ, การดับสนิท, การดับโดยไม่เหลือ; เรียกอาการตายของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์. (ป.; ส. ปรินิรฺวาณ).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา