Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ปราศรัย หมายถึง/ความหมาย

[ปฺรา-ไส] (สก. ปฺรศฺรย) น. การพูดทักทายด้วย ความเอ็นดู, ความอ่อนน้อม, การแสดงอัชฌาสัย.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ปราศรัย : [ปฺราไส] น. การพูดด้วยไมตรีจิต, การแสดงอัชฌาสัยในระหว่างผู้ใหญ่ต่อผู้น้อยหรือผู้ที่เสมอกัน; คําปรารภ. ก. พูดด้วยไมตรีจิต, พูดแสดงอัชฌาสัยระหว่างผู้ใหญ่ต่อผู้น้อยหรือผู้ที่เสมอกัน; ปรารภ. (ส. ปฺรศฺรย).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา