Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ประโยค ภาษาอังกฤษ

(N) grade in Buddhist theology
คำอธิบาย : ชั้นแห่งความรู้ภาษาบาลี
คำอื่น ๆ : class; level
ตัวอย่าง : ปีนี้มีพระภิกษุสามเณรสอบไล่ได้เปรียญ 9 ประโยคถึง 23 รูป
หน่วยนับ : ประโยค

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) sentence
คำอธิบาย : คำพูดหรือข้อความที่ได้ความบริบูรณ์ตอนหนึ่งๆ
คำอื่น ๆ : clause
ตัวอย่าง : ถ้าเรียนหลักภาษาก็อาจวิเคราะห์ประโยคได้ว่าส่วนใดเป็นภาคประธาน ส่วนใดเป็นภาคแสดง
หน่วยนับ : ประโยค

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา