Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ประมวลรัษฎากร ภาษาอังกฤษ

(N) Revenue Code
คำอธิบาย : ชื่อประมวลกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรฝ่ายสรรพากร
คำอื่น ๆ : Code of Revenue
หน่วยนับ : ฉบับ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา