Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ประธาน หมายถึง/ความหมาย

(สก. ปฺรธาน; มค. ปธาน) น. หัวหน้า, ผู้ใหญ่ในหมู่; ความเพียรขจัดบาปไม่ให้เกิดในตน มี ๔ อย่าง คือ ๑. สังวรประธาน (เพียรไม่ให้บาปเกิดขึ้น) ๒. ปหานประธาน (เพียรละบาป) ๓. ภาวนาประธาน (เพียรให้กุศลเกิดขึ้น) ๔. อนุรักขนาประธาน (เพียรรักษากุศลที่มีแล้วให้คงอยู่).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ประธาน ๑ : น. ตําแหน่งผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นใหญ่ในที่ประชุม เช่น ตําแหน่งประธานรัฐสภา ตําแหน่งประธานกรรมการ, เรียกผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นใหญ่ในที่ประชุม เช่น ประธานรัฐสภา ประธานกรรมการ. ว. ที่เป็นหลักสําคัญในที่นั้น ๆ เช่น พระประธาน. ประธาน ๒ : (ไว) น. ผู้กระทำ เช่น เด็กวิ่ง เด็ก เป็นประธานของกริยา วิ่ง คนกินข้าว คน เป็นประธานของกริยา กิน. ประธาน ๓ : น. ความเพียร มี ๔ อย่าง คือ ๑. สังวรประธาน เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดาน ๒. ปหานประธาน เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว ๓. ภาวนาประธาน เพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดาน ๔. อนุรักขนาประธาน เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม. (ส. ปฺรธาน; ป. ปธาน).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา