Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

บ่อน้ำ ภาษาอังกฤษ

(N) pool
คำอธิบาย : ช่องลึกลงไปในดินหรือในหินใช้เป็นที่ขังน้ำ
คำอื่น ๆ : water-well; pond
คำความหมายเดียวกัน : แอ่งน้ำ, หนองน้ำ
ตัวอย่าง : ทุกบ้านจะขุดบ่อน้ำไว้ในบริเวณบ้านเพื่อใช้บริโภคและอุปโภค
หน่วยนับ : บ่อ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา