Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

บัณฑิต หมายถึง/ความหมาย

[บัน-ดิด] (สก. ปณฺฑิต) น. ผู้มีปัญญา, นักปราชญ์, ผู้ทรงความรู้, ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญา ๓ ขั้น คือ ปริญญาตรี-โท-เอก, ผู้มีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษแต่กำเนิด.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
บัณฑิต : [บันดิด] น. ผู้ทรงความรู้, ผู้มีปัญญา, นักปราชญ์, ผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาซึ่งมี ๓ ขั้น คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เรียกว่า บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต, ผู้มีความสามารถเป็นพิเศษโดยกําเนิด เช่น คนนี้เป็นบัณฑิตในทางเล่นดนตรี. (ป., ส. ปณฺฑิต).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา