Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

บวช หมายถึง/ความหมาย

ก. สละเหย้าเรือนออกเป็นนักบวช ไม่ว่าในศาสนาใดก็ตาม ต้องเป็นคนไม่มีเหย้าเรือน ไม่มีภรรยา; บางทีไทยเราใช้เป็นสำนวนว่า ล่อให้เสีย ชื่อ เสียทรัพย์ และเป็นอันตรายอีกด้วย เช่นพูดว่า เขาบวชฉันเสียแล้ว; สตรีมีศรัทธารักษาศีล ๘ เป็นนิจและนุ่งผ้าขาว การบวชเป็นชีต้องมีพระเถระผู้ให้ศีล ผู้จะบวชโกนผมนุ่งห่มผ้าขาวเข้าไปขอรับศีล ๘ เมื่อรับศีลแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีบวชชี.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
บวช ๑ : ก. ถือเพศเป็นภิกษุสามเณรหรือนักพรตอื่น ๆ. บวช ๒ : (ปาก) ก. หลอก, ล่อลวง, ทําอุบายให้หลงเชื่อ, เช่น ถูกเขาบวชเช้าบวชเย็นรํ่าไป. (อิเหนา ร. ๕).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา