Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

บริบท หมายถึง/ความหมาย

[บอ-ริ-บด] (มค. ปริ = รอบ, ทั่ว + บท = เรื่อง) น. เรื่องที่เกี่ยวข้อง, ข้อความที่เกี่ยวเนื่องกัน, ตั้งขึ้นเทียบคำ (อก. context).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
บริบท : [บอริบด] (ไว) น. คําหรือข้อความแวดล้อมเพื่อช่วยให้เข้าใจความหมาย, ปริบท ก็ว่า.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา