Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

บรรทัดฐาน หมายถึง/ความหมาย

น. แบบแผนที่ควรยึดถือเอาเป็นหลักที่ตรง, ปทัสถาน หรือ ปทัฏฐาน ก็ว่า.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
บรรทัดฐาน : น. แบบแผนสําหรับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ; เหตุที่ตั้งเป็นเครื่องถึง, เหตุอันใกล้ที่สุด; ปทัสถาน หรือ ปทัฏฐาน ก็ว่า.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา