Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

นโม หมายถึง/ความหมาย

น. ความนอบน้อม, นโม ตสฺสภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ความนอบน้อม (ของข้าพเจ้า) จงมีแต่พระอรหันตสัมมา-สัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร

โฆษณา