Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

นิมิต หมายถึง/ความหมาย

(มค. นิมิตฺต) น. เครื่องหมาย, ลาง, เหตุ, เค้ามูล; อวัยวะที่ลับของชายหญิง; เครื่องหมายให้รู้สิ่งที่ปรากฏโดยทั่วไป เรียกว่า นิมิต เช่น ความอ่อนน้อมเป็นนิมิตว่าผู้นั้นสกุลสูง; (ศน.) สิ่งที่บังเกิดขึ้นกับจิตโดยที่ตนมิได้คิดไว้ มักจะเกิดขึ้น ก่อนที่จิตจะเข้าสู่ภวังค์ ซึ่งมีอยู่ ๓ คราว คือนิมิตเกิดขึ้นในขณะหลับ เรียกว่า สุบินนิมิต (ฝัน), นิมิตเกิดขึ้นในขณะจะตายหรือสลบ เรียกว่า มรณนิมิต, นิมิตเกิดขึ้นในขณะทำสมาธิ เรียกว่า สมาธินิมิต.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
นิมิต ๑ : ก. นิรมิต, สร้าง, แปลง, ทํา. (ป. นิมฺมิต; ส. นิรฺมิต). นิมิต ๒ : น. เครื่องหมาย, ลาง, เหตุ, เค้ามูล; (แบบ) อวัยวะสืบพันธุ์. (ป., ส. นิมิตฺต).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา