Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

นิคมที่ดิน หมายถึง/ความหมาย

น. ที่ดินที่รัฐจัดสรรให้ประชาชนที่ถูกเวนคืนที่ดินหรืออพยพครอบครัวเข้าไปประกอบอาชีพและอาศัยโดยรัฐเป็นผู้ดูแลเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
นิคมที่ดิน : น. ที่ดินที่รัฐจัดสรรให้ประชากรอพยพครอบครัวเข้าไปตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพและอยู่อาศัยอย่างเป็นระเบียบ โดยมีการวางแผนเพื่อพัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และวิชาชีพ รวมทั้งบริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา