Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

นามสกุล ภาษาอังกฤษ

(N) surname
คำอธิบาย : ชื่อประจำวงศ์สกุลซึ่งสืบเนื่องจากบิดาถึงบุตร หรือซึ่งได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นทางการแล้ว
คำอื่น ๆ : family name; last name
คำความหมายเดียวกัน : ชื่อสกุล, สกุล
ตัวอย่าง : นามสกุลของเขาได้รับพระราชทานมาจากในหลวงรัชกาลที่ 6
หน่วยนับ : นามสกุล

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา