Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

นาง หมายถึง/ความหมาย

น. ผู้หญิง; คำนำหน้าชื่อผู้หญิงที่มีสามีแล้ว; คำโบราณเป็นคำนำหน้าชื่อหญิงทั่วไป; เป็นคำสุภาพใช้แทนคำว่า อี ในที่บางแห่ง เช่น อีรม ใช้นางรม อีแอ่นใช้นางแอ่น.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
นาง ๑ : น. คําประกอบหน้าคําเพื่อแสดงว่าเป็นเพศหญิง เช่น นางฟ้า นางบําเรอ นางละคร นางพระกํานัล; คําแทนชื่อหญิง เช่น นางก็ร้อยพวงมาลัย; (กฎ) คํานําหน้าชื่อหญิงผู้มีสามีแล้ว, คํานําหน้าชื่อภรรยาที่เรียกตามราชทินนามของสามีที่มีบรรดาศักดิ์ตํ่ากว่าพระยาลงมา; คำเรียกสัตว์ตัวเมียโดยสุภาพ เช่น นางช้าง นางม้า; ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์เรวดี มี ๑๖ ดวง, ดาวปลาตะเพียน ก็เรียก. นาง ๒ : ใช้แทนคําว่า อี ที่เป็นพยางค์ต้นของบางคําเพื่อความสุภาพ เช่น นางรม นางแอ่น. (ดู อี). น. คําเรียกหญิง มักกล่าวเป็นเชิงเหยียดหยามเป็นต้น, พูดเป็นเสียงสั้นว่า นัง ก็มี. นาง ๓ : น. ชื่อเพลงไทยทํานองต่าง ๆ ที่มีคําว่า นาง ขึ้นต้น เช่น นางครวญ นางนาค นางนก. (รามเกียรติ์ ร. ๒). นาง ๔ : ดู ชะโอน และ เนื้ออ่อน.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา