Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

นาคู่โค หมายถึง/ความหมาย

น. นาที่ปลูกข้าวได้ผลดีมานานแล้ว.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
นาคู่โค : น. นาที่ได้ทํามาแล้วนาน เป็นนาดี ทําแล้วไม่ใคร่เสีย.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา