Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

นพรัตน์ หมายถึง/ความหมาย

น. แก้ว ๙ อย่าง คือ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดา เพทาย ไพฑูรย์; ชื่อเครื่องราชอิสริยา- ภรณ์ อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ (The Ancient and Auspicious Order of the Nine Gems).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
นพรัตน์ : [นบพะ] น. แก้ว ๙ อย่าง คือ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดา เพทาย ไพฑูรย์, นวรัตน์ หรือ เนาวรัตน์ ก็ว่า. (ส.).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา