Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

นขลิขิต หมายถึง/ความหมาย

น. เครื่องหมายวงเล็บรูปดังนี้ ( ).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
นขลิขิต : น. เครื่องหมายวงเล็บ รูปดังนี้ ( ).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา