Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ธรรมสังเวช หมายถึง/ความหมาย

น. ความเศร้าสลดใจในทางธรรม มีเมตตากรุณาเป็นมูลฐาน เมื่อได้รู้เห็นความพินาศของคนอื่นสัตว์อื่น.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ธรรมสังเวช : น. ความสังเวชโดยธรรม เมื่อเห็นความแตกดับของสังขาร (เป็นอารมณ์ของพระอรหันต์). (ป. ธมฺมสํเวค).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา