Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ทีฆนิกาย หมายถึง/ความหมาย

น. ชื่อคัมภีร์ต้นแห่งพระสุตตันตปิฎก.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ทีฆนิกาย : น. ชื่อคัมภีร์นิกายแรกแห่งพระสุตตันตปิฎก แปลว่าหมวดยาว รวบรวมพระสูตรขนาดยาวไว้ในหมวดนี้.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา