Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ต้นน้ำ หมายถึง/ความหมาย

ต้นน้ำ : น. แหล่งที่เกิดของลํานํ้า, ยอดนํ้า ก็เรียก.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา