Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ตัวกระตุ้น ภาษาอังกฤษ

(n.) stimulator
คำอื่น ๆ : stimulus; motive; incentive; spur; fillip
คำความหมายเดียวกัน : สิ่งเร้า, สิ่งกระตุ้น, เครื่องกระตุ้น
ตัวอย่าง : ประเทศตะวันตกได้ใช้นโยบายกลไกตลาดเสรีเป็นตัวกระตุ้นการผลิต

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา