Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ดรณี หมายถึง/ความหมาย

[ดะ-ระ-นี] (มค. ตรณี = สิ่งที่แล่นไป) น. เรือ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ดรณี : [ดะระนี] (แบบ) น. เรือ. (ป., ส. ตรณี = สิ่งที่แล่นไป).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา