Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ชมพูทวีป หมายถึง/ความหมาย

น. ชื่อทวีปท่ามกลางแห่งทวีปทั้ง ๗ ซึ่งประเทศอินเดียตั้งอยู่ มีน้ำทะเลล้อมรอบ มีภูเขาทองตั้งอยู่กลางสูง ๑๖,๐๐๐ โยชน์ เรียกว่า มหาเมรุ ซึ่งเบื้องบนเป็นที่ตั้งของเมืองสวรรค์ ทางตะวันออกมีต้นชมพู่สูง ๑,๐๐๐ โยนช์ กว้างโดยรอบ ๑,๐๐๐ โยชน์ น้ำของลูกชมพู่ไหลลงมา เป็นแม่น้ำสู่ทิศตะวันตก เป็นน้ำกายสิทธิ์ถูกสิ่งใด สิ่งนั้นกลายเป็นทอง มีนามว่า พังครนที หรือ แม่น้ำทอง ผลชมพู่มีขนาดเท่าช้าง เวลางอมตก ลงมาตามไหล่เขาเป็นน้ำ ไหลลงมาเป็นแม่น้ำชมพู ประชาชนใช้น้ำนี้กินไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ไม่มีกลิ่นตัว ไม่รู้สึกเหนื่อย และไม่ชรา ลาดดินสองข้างฝั่งได้รับโอชะดูดน้ำชมพู่ไว้ ต้องลมโชยงวดเข้าเป็นทอง เรียกว่า ทองชมพูนท ซึ่งพวกนักสิทธิ์เอาไปทำเป็นเครื่องประดับ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ชมพูทวีป : (แบบ) น. ดินแดนที่เป็นประเทศอินเดีย ปากีสถาน เนปาลและบังกลาเทศในปัจจุบัน; ทวีปใหญ่อยู่ทางทิศใต้ ของเขา พระสุเมรุ เป็นทวีป ๑ ใน ๔ ทวีปได้แก่ อุตรกุรุทวีปหรือ อุตรกุรูทวีป บุพวิเทหทวีป ชมพูทวีป และอมรโคยานทวีป.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา