Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

จัตวา ภาษาอังกฤษ

(adj.) four
คำอธิบาย : สี่, ชั้นที่สี่ (ใช้เกี่ยวกับลำดับชั้นหรือชั้นของยศตำแหน่ง ต่ำกว่า ตรี)
คำอื่น ๆ : fourth
ตัวอย่าง : นายพอลลีนมียศทางทหารเป็นพลจัตวา
หมายเหตุ : (บาลี/สันสกฤต)

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) the fourth tonal accent in Thai
คำอธิบาย : คำที่ใช้เรียกเครื่องหมายวรรณยุกต์
คำความหมายเดียวกัน : เสียงจัตวา
ตัวอย่าง : คำว่า ไหน มีเสียงจัตวา
หมายเหตุ : (บาลี/สันสกฤต)

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา