Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

จัณฑาล หมายถึง/ความหมาย

[จัน-ทาน] (สก. จณฺฑาล) ว. ต่ำช้า (พวกชั้นจัณฑาล เกิดจากบิดาเป็นศูทร มารดาเป็นพราหมณ์ ถือว่าเป็นคนที่ต่ำช้า จะถูกกีดกันทุกอย่าง).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
จัณฑาล : [จันทาน] ว. ตํ่าช้า. น. ลูกคนต่างวรรณะ. (ส. จณฺฑาล ว่า ลูกที่บิดาเป็นศูทร มารดาเป็นพราหมณ์).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา